اتصال محصولات گروه صنعتی اعتماد به كارتخوان های بانكی

كليه محصولات گروه صنعتی اعتماد قابليت...

كليه محصولات گروه صنعتی اعتماد قابليت...

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

Manufacturer of weighing systems (weigh station, store scales, basculets, industrial bascules, simple and printer weight displays, special weighing products for livestock and poultry industry).

دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | 11:58  0 نظر    بازدید


كليه محصولات فروشگاهی گروه صنعتی اعتماد قابليت اتصال به كارتخوان های بانكی را دارد.


دیدگاه خود را بیان کنید
گــروه صنعتــی اعتمــاد