| گروه صنعتی اعتماد | | باسکول های چرخ دار میدانی اعتماد

گروه صنعتی اعتماد

| گروه صنعتی اعتماد |

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

Manufacturer of weighing systems (weigh station, store scales, basculets, industrial bascules, simple and printer weight displays, special weighing products for livestock and poultry industry).

| باسکول و باسکولت اعتماد | باسکول های چرخ دار میدانی اعتماد

 • باسکول چرخدار میدانی مدل 301WN
  باسکول چرخدار میدانی مدل 301WN
 • باسکول چرخدار میدانی مدل 501WN
  باسکول چرخدار میدانی مدل 501WN
 • باسکول چرخدار میدانی مدل 501WD
  باسکول چرخدار میدانی مدل 501WD
 • باسکول چرخدار میدانی مدل 1001WP
  باسکول چرخدار میدانی مدل 1001WP
 • باسکول چرخدار میدانی مدل 1001WP L
  باسکول چرخدار میدانی مدل 1001WP L
 • باسکول چرخدار میدانی مدل 4L WP (چهار لودسل )
  باسکول چرخدار میدانی مدل 4L WP (چهار لودسل )
 • باسکول چرخدار میدانی مدل 4L+ WP (چهار لودسل )
  باسکول چرخدار میدانی مدل 4L+ WP (چهار لودسل )
گــروه صنعتــی اعتمــاد